ШУТИС-ийн бүрэлдэхүүн сургуулиудын оюутны сургалтын төлбөрийн үнэлгээ, төлөх данс

ШУТИС-ийн бүрэлдэхүүн сургуулиудын оюутны сургалтын төлбөрийн үнэлгээ, төлөх данс    
  Төлбөр төлөхдөө гүйлгээний утга дээр ST оюутны код /англи хэлний цагаан толгойн үсгээр/, оюутны овог, нэр, регистрийг кирилл үсгээр бичнэ.
  Бакалавр оюутны 1 кредитийн үнэлгээ (ТУЗ-ын 2019.06.17-ны өдрийн 08 тоот тогтоолоор тогтоогдсон.)
д.д Бүрэлдэхүүн сургууль 1-р курс 2-р курс 3-р курс 4 ба түүнээс дээш Төлбөр төлөх банк Данс Хүлээн авагч байгууллага
2020-2021 оны элсэгч 2019-2020 оны элсэгч 2018-2019 оны элсэгч 2018 оноос өмнөх элсэгч
1 Барилга, архитектурын сургууль 90800 90800 82390 80300 Хаан банк 5031748136 ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ
2 Бизнесийн удирдлага, хүмүүнлэгийн сургууль 88800 88800 86790 84590 ХХБ 2611184512 ШУТИС БУХС
3 Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль 90800 90800 82390 80300 Голомт 8115007021 ШУТИС Үйлдвэрлэлийн Технологийн Сургууль
4 Геологи, уул уурхайн сургууль 90800 90800 82390 80300 Голомт 8115007020 ШУТИС ГУУС
5 Мэдээлэл, холбоо технологийн сургууль 90800 90800 86790 84590 ХХБ 2611184513 ШУТИС МХТС
6 Эрчим хүчний сургууль 90800 90800 84370 82170 Голомт 8115007022 ШУТИС ЭХС
7 Механик, тээврийн сургууль 90800 90800 82390 80300 ХХБ 2611184514 ШУТИС МЕХТС
8 Хэрэглээний шинжлэх ухааны сургууль 79300 79300 75790 73920 Голомт 8115007023 ШУТИС ХШУС
9 Гадаад хэлний сургууль 79300 79300 72160 70400 Голомт 8115107025 ШУТИС ГАДААД ХЭЛНИЙ СУРГУУЛЬ
10 Бизнесийн ахисан түвшний сургууль /магистр/ 114859 114859 114859 114859 ХХБ 2611203552 ШУТИС БАТС
Бизнесийн ахисан түвшний сургууль /доктор/ 155880 155880 155880 155880 ШУТИС БАТС
   БАТС-иас бусад бүрэлдэхүүн сургуулиудын:           
  магистрантын төлбөрийн 1 кредитийн үнэлгээ нь тухайн бүрэлдэхүүн сургуулийнхаа бакалаврын төлбөрийн 1 кредитийн  үнэлгээг 1.4, 
  докторантын 1 кредитийн үнэлгээ нь тухайн бүрэлдэхүүн сургуулийнхаа бакалаврын төлбөрийг 1.9 коэффициентээр үржүүлсэнтэй 
  тэнцэнэ.              
  Жагсаалт гаргасан :Ц.Батдулам